preloader

Domstolsförhandling

Stockholm den 26 februari 2021

Angående Belstroj AB, misstanke om brott mot utlänningslagen

I egenskap av ombud och försvarare för Belstroj AB vill jag härmed informera om följande.

Åklagaren var förelagd av domstolen att inkomma med yttrande gällande Belstroj AB:s nya bevisning den 26 februari 2021, se tidigare information nedan.

Jag hade två längre telefonsamtal med åklagaren den 17 respektive den 23 februari. Under samtalen avhandlades dels vissa frågor gällande bevisningen, dels förekommande oklarheter samt felaktigheter i Migrationsverkets utredning om gällande rätt. Åklagaren föreslog per epost att den handläggare från Migrationsverket som biträtt EBM under förundersökningen och försvaret skulle avhandla dessa frågor utom huvudförhandling. Jag ställde mig positivt till detta förutsatt att experter från Migrationsverkets rättsavdelning samt Åklagarmyndigheten deltog vid mötet. Åklagaren föreslog preliminärt att mötet skulle hållas den 15 mars 2021.

Belstroj AB har sedan åtalet väckts varit angelägna om målet ska utsättas till huvudförhandling så snart möjligt. Belstroj AB:s önskemål var att huvudförhandlingen skulle hållas omedelbart efter sommaren år 2020. Med anledning av domstolens samt ansvarig åklagares schema kunde förhandlingen inte sättas ut förrän februari 2021. Eftersom det är angeläget för Belstroj AB att komma vidare i handläggningen upprättade jag en längre skrivelse till domstolen torsdagen den 25 februari 2021 angående det planerade mötet med Migrationsverket och Åklagarmyndigheten. Det var min förhoppning att vi skulle kunna nå samförstånd i vissa delar innan mötet och härvid göra en tidsvinst. Jag kommunicerade även skrivelsen direkt till Migrationsverkets rättsavdelning med en begäran om en bekräftelse på att Belstroj AB:s uppfattning gällande vissa avgörande frågor överensstämde med rättsavdelningens. Jag räknar med svar från rättsavdelningen under kommande vecka.

Åklagaren inkom med yttrande till tingsrätten idag med besked om att detta är hans sista arbetstag på kammaren. En annan åklagare kommer att överta målet men denne åklagare hade ännu inte utsetts. Åklagaren inkom dessvärre inte med någon kommentar från Migrationsverket angående den nya bevisningen. Målets fortsatta handläggning är idag oklar för Belstroj AB.

Belstroj AB har instruerat mig att verka för att mötet den 15 mars blir av och för att domstolen, om Åklagarmyndigheten vidhåller åtalet i någon del, ska sätta ut målet till huvudförhandling så snart möjligt. Jag planerar därför att etablera kontakt med ordförande på tingsrätten tisdagen den 2 mars 2021 för att diskutera målets fortsatta handläggning.

Peter Lindahl

Stockholm den 26 februari 2021

Ny bevisning från Belstroj och uppskjuten huvudförhandling

Ekobrottsmyndigheten väckte åtal gentemot Belstroj AB den 15 juni 2020 med anledning av en misstanke om att Belstroj anställt 31 arbetstagare som saknade rätt att vistas och arbeta i Sverige. Målet handläggs av Attunda tingsrätt och Huvudförhandling utsattes till den 24 -26 februari 2021.

Belstroj AB samt advokater har fram till i dag enligt ovan arbetat med att lokalisera samt inhämta information avseende de 31 arbetstagarnas status och rätt att arbeta i Sverige. Bevisuppgift för bolagets räkning ingavs fredagen den 11 februari 2021 till styrkande av att 26 av de 31 anställda som omfattades av åtalet har haft rätt att arbeta i Sverige. De fem kvarvarande har inte lokaliserats. Belstroj AB kan emellertid lämna muntliga uppgifter om att även dessa har haft rätt att arbeta under anställningstiden. Belstroj AB och advokater arbetar alltjämt med att lokalisera de fem arbetstagarna för att inhämta dokumentation som klarlägger att anställningarna varit legala.

Åklagaren begärde att huvudförhandlingen skulle ställas in med motiveringen att det nya materialet måste underställas Migrationsverket för bedömning. Vi utgår från att åklagaren kommer att lägga ned delar av åtalet. Åklagaren är förelagd att inkomma med ett yttrande gällande detta idag den 26 februari 2021. Belstroj AB kommer för egen del att begära kompletterande förhör med företrädare för bolaget samt anställda för att klargöra de delar av den nya bevisningen där vi anser att en förklaring kan underlätta Ekobrottsmyndighetens arbete.

Reflektioner och kommentarer i blogginlägg

Mer information och våra reflektioner på det aktuella läget för Belstroj kan du ta del av via våra blogginlägg. Du hittar dessa via denna länk blogg, men också längst ner på startsidan.

I blogginläggen kommenterar vi det aktuella läget och ger vår syn på saken. Vi presenterar fakta och underlag samt tydliggöra vad som hänt och händer framöver när det gäller åtalet och uteslutningen från upphandlingen.

Stockholm den 21 september 2020

Varför sker inte mer direkt dialog mellan granskande myndigheter och granskade företag?

Att vi granskas är inte så konstigt, men att vänta med att ställa frågor tills nödvändiga handlingar inte går att få fram lika enkelt längre känns som slöseri med allas tid och pengar.

Rätt att vistas och jobba i Sverige granskas mer och mer i byggbranschen. Nya bättre rutiner för ID06 har införts och man börjar kontrollera inskriven personal på arbetsplats. Att vi då, som en av de större UE som jobbar med utländsk arbetskraft, har granskats under 2018 är inte så konstigt. Tyvärr ledde granskningen till åtal 2020. Hade vi fått frågan om de personer vi blev granskade för i samband med granskning så kunde vi lätt redogjort för varje person, tyvärr fick vi den frågan ställd till oss först 1,5 år efter granskning. Möjligheten att då få tag i personerna i fråga för att få fram nödvändiga handlingar var inte längre lika enkelt. Men vi är övertygade om att vi till huvudförhandlingen som sker vecka 8 år 2021 kommer att få fram handlingar som kommer visa att vi varken har begått ett brott eller varit oaktsamma i våra rutiner i samband med anställning. Synd att vi inte kunde ha direkt dialog med utredande myndigheter sommaren 2018 för att reda ut frågan då.

Åtalade för brott mot utlänningslagen 20 kap. §5 i 31 fall 

Vi är åtalade för brott mot utlänningslagen 20 kap. §5 i 31 fall. Att vi uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställt 31 personer som har jobbat åt oss. Trots att det i utlänningsförordningen 6 kap. 13 a § framgår att det inte föreligger någon skyldighet att kontrollera EES-medborgare och inte heller deras familjemedlemmar.

Att Skatteverket har utfärdat personnummer och samordningsnummer, att vi har skrivit anställningsavtal med dem, att vi under tiden de 31 personerna varit anställda hos oss har betalat in skatte- och arbetsgivaravgifter för dem i Sverige med sammanlagt belopp på 9 486 787 kr - allt detta menar åklagaren styrker på att vi uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot utlänningslagen.

Så vi är nu åtalade för sådant vi inte hade behövt kontrollera och för att vi har betalat skatt i Sverige och vi riskerar därmed att få straff på flera miljoner. Är det inte fel att man straffas för att man har ”vit” utländsk arbetskraft?

https://lnkd.in/erc5QcN

Utlänningsförordningen 6 kap. 13 a §

Stockholm den 8 juli 2020

Vidtagna åtgärder och klargörande vad åtalet handlar om

Vidtagna åtgärder:

• Från februari 2019 har Belstroj AB systematiskt vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa korrekta rutiner och processer i samband med rekrytering.

• Belstroj har sagt upp den anställde som tidigare utbildats i samt delegerats ansvaret för rekrytering och kontroll av utlänningar.

• Belstroj har bjudit in branschorganisationer, däribland Byggföretagen och FairPlay, för granskning av företagets verksamhet, särskilt vad gäller företagets rekrytering och kontroll av anställda utlänningar.

• Från februari 2019 samarbetar Belstroj AB med Lewis Langley & Partners Advokatbyrå som överser samtliga nyanställningar av utlänningar i Belstroj AB.

• Belstroj har upprättat ett digitalt system där relevanta handlingar rörande anställda utlänningar är registrerade och sparade. I systemet registreras tillståndstider, och följande handlingar sparas: en kopia på utlänningens pass eller id-kort samt uppehållstillståndskort, uppehållskort eller en notering varför utlänningen får arbeta i Sverige trots att denne inte har uppehålls- eller uppehållstillståndskort. I systemet sparas även blankett SKV 1160.

• I samband med upprättandet av det digitala systemet har Belstroj noga kontrollerat anställda utlänningars rätt att arbeta för företaget i Sverige.

• Advokatbyrån har tillgång till Belstrojs digitala system så att advokatbyrån kan kontrollera statusen gällande samtliga tidigare anställda utlänningar som alltjämt arbetar i företaget samt kontrollera att Belstroj sparat adekvat dokumentation gällande samtliga anställda utlänningar.

• All dokumentation sparas även i fysisk form i fem år från det att anställningen upphörde, d.v.s. fyra år längre än vad som krävs enligt författning för att Belstroj under hela denna tid ska kunna visa för svenska myndigheter och uppdragsgivare att företaget uppfyller samtliga påbud i de migrationsrättsliga regelverken.

• Belstroj har tillsatt två nya styrelseledamöter för att säkerställa att ledningen i företaget har överblick och kontroll över verksamheten. Företaget kan härvid undvika delegation av väsentliga uppgifter till anställda. Styrelsen och företagets VD, biträdda av advokatbyrån, handhar all rekrytering och kontroll av anställda utlänningar.

• Som Ni har noterat har Belstroj blivit åtalade för att ha anställt 31 utlänningar utan tillstånd. Det handlar om vilken status personerna hade under perioden och om den status gav dem rätt att arbeta i Sverige. I samtliga fall har skatter och avgifter betalats i Sverige. Och lönerna är avtalsenliga. Belstroj har aktivt samarbetat med utredande myndigheter och uttömmande klargjort samtliga förhållanden och omständigheter rörande de tidigare anställda som berörs av åtalet.

• Belstroj har avsatt ett belopp som med marginal motsvarar den särskilda avgift företaget kan åläggas att betala för det fall rätten finner att Belstroj ska hållas ansvarig för de åtalade gärningarna.

• Belstroj har betalat kollektivavtalsenliga löner till de 31 anställda som omfattas av åtalet. Samtliga anställda har innehaft ett kollektivavtalsenligt försäkringsskydd, inklusive pension. Belstroj har betalat arbetsgivaravgifter för de anställda och de anställda har betalat skatt i Sverige. Ingen av de 31 anställda som omfattas av åtalet har således erhållit sämre anställningsvillkor än anställda svenska medborgare. Belstroj har inte gjort någon otillbörlig vinning på någon av de anställda.

• Utlänningar med ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land eller familjemedlemmar till sådana utlänningar har rätt till fri rörlighet inom Gemenskapen och får arbeta i Sverige i 90 dagar utan att vidta någon åtgärd gentemot svenska myndigheter. Belstroj erbjuder emellertid inte längre anställning till dessa kategorier utlänningar innan de ansökt om ett svenskt uppehållstillstånd och härvid registrerat sin status hos Migrationsverket.

• Familjemedlemmar till EES-medborgare som följer med eller ansluter sig till en EES-medborgare med uppehållsrätt i Sverige har rätt till fri rörlighet inom Gemenskapen och en omedelbar rätt att arbeta i Sverige. Belstroj anställer emellertid inte längre denna kategori utlänningar om utlänningen inte kan visa att EES-medborgaren, som denne följt med eller anslutit sig till, har en tillsvidareanställning eller studerar i Sverige, familjemedlemmen kan uppvisa dokumentation till styrkande av relationen, familjemedlemmen ansökt om ett uppehållskort samt att paret har folkbokfört sig i Sverige.

• Genom att inte anställa nu nämnda kategorier utlänningar, samt med beaktande av tidigare angivna arkiveringsrutiner, säkerställer Belstroj att alltid kunna uppvisa dokumentation som styrker respektive anställds rätt att arbeta i Sverige i fem år efter det att anställningen upphört.

• För det fall ni önskar att Belstroj AB ytterligare redogör för företagets kontroll av tredjelandsmedborgare eller tillhandahåller ytterligare material i något avseende kommer detta att göras omedelbart efter anfordran. Belstroj AB ställer sig positiv till ett personligt möte eller en oberoende granskning av företaget och den nuvarande verksamheten.

Åtal

• De 31 arbetstagarna som omfattas av åtalet har, enligt Belstrojs noteringar och tillgänglig dokumentation, innehaft (1) ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land, varit (2) familjemedlemmar till personer med ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land eller (3) familjemedlemmar till en EES-medborgare. Det är således fråga om personer med en särskild ställning i Gemenskapen som ger dem rätt till fri rörlighet för att arbeta.

• Personer som har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land samt familjemedlemmar till dessa har automatiskt rätt att arbeta i Sverige i 90 dagar varje 180-dagarsperiod. Familjemedlemmar till en EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige i en obegränsad omfattning förutsatt att EES-medborgaren befinner sig i Sverigeför att bland annat arbeta, söka arbete eller studera.

• Belstroj är etablerat i Sverige, Estland och Polen. Många av arbetstagarna som omfattas av åtalet och som har ställning som varaktigt bosatt eller som är familjemedlemmar till en person med en sådan ställning eller är familjemedlemmar till en EES-medborgare var eller har varit anställda av Belstroj i Estland eller Polen. Om det uppstått ett tillfälligt och akut behov av arbetskraft hos Belstroj i Sverige har aktuella kategorier utlänningar arbetat här under kortare perioder. I ett sådant fall behöver arbetstagaren inte ansöka om ett uppehållstillstånd eller på något annat sätt registrera sig hos Migrationsverket för att bibehålla sin rätt att arbeta. Samtliga har fått kollektivavtalsenliga löner och innehaft ett kollektivavtalsenligt försäkringsskydd, inklusive pension. Belstroj har betalat arbetsgivaravgifter för de anställda och de anställda har betalat skatt i Sverige. Ingen av de anställda har således erhållit sämre anställningsvillkor än anställda svenska medborgare. Belstroj har inte gjort någon otillbörlig vinning på någon av de anställda.

• Åklagaren har kontrollerat respektive anställds rätt att vistas och arbeta i Sverige med svenska Migrationsverket. Då Migrationsverket saknat uppgifter om de anställda har åklagaren utgått från att den anställde arbetat illegalt.

• Misstanken gällde inledningsvis betydligt fler arbetstagare. Belstroj kunde emellertid omedelbart inlämna dokumentation gällande majoriteten av de anställda som omfattades av misstanken. Enligt 6 kap. 13 a § utlänningsförordningen har en arbetsgivare ingen skyldighet att spara handlingar gällande anställda med uppehållsrätt. Skyldigheten att spara handlingar gäller i övriga fall endast i 12 månader från det att anställningen avslutats. Belstroj kunde därför inte omedelbart redovisa dokumentation gällande de kvarstående 31 arbetstagarna.

• Belstroj har idag, som ovan, kompletterat utredningen med handlingar som visar att ungefär en tredjedel av de kvarstående som omfattas av åtalet hade rätt att arbeta i Sverige. Belstroj arbetar med att inhämta dokumentation gällande övriga arbetstagare. Belstroj är övertygad om att det vid tiden för huvudförhandling kommer att stå klart att samtliga 31 arbetstagare som omfattas av åtalet hade behövliga tillstånd.


Om det visar sig att Belstroj i någon del missbedömt en eller flera av de 31 utlänningarnas rätt att arbeta i Sverige så kommer Belstroj att presentera den dokumentation som föranledde Belstroj att tro att utlänningen hade rätt att arbeta och ta sitt ansvar i denna del. Det kan förekomma att företag av Belstrojs storlek begår oavsiktliga fel. Belstroj har ingen avsikt att dölja sina egna misstag utan vill lära sig av dessa och utveckla verksamheten för att undvika motsvarande misstag i framtiden.Stockholm den 1 juli 2020

Klargörande gällande kommande domstolsförhandlingar

Belstroj AB sysselsätter flera hundra yrkesarbetare från 26 olika länder och vi sätter alltid mätbar kompetens och viljan att utväxlas före etnicitet, kön, politisk och religiös uppfattning eller sexuell läggning. Genom åren har vi haft hundratals ärenden hos Migrationsverket, då vi som arbetsgivare vill göra vårt yttersta för att hjälpa vår personal.

Detta har nu försatt oss i en situation där tolkningar av migrationsfrågor ligger till grund för ett åtal om brott mot Utlänningslagen Kap. 20 §5 och §6. Åtalet gäller om personerna i fråga hade rätt att arbeta i Sverige under en viss period, juli 2018 till februari 2019. Som bevis att personerna i fråga har jobbat hos oss under perioden, används våra korrekta inbetalningar av skatter och sociala avgifter. Sedan första dagen vi fick kännedom om att en utredning pågick har vi samarbetat till 100% med utredaren, då denna fråga är väldigt viktig att fastställa för alla företag i alla branscher. Vi anser att vi gjort allt i vår makt för att följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller och hoppas att den kommande rättegången också ska påvisa det. Om svenska myndigheter anser att vi har varit oaktsamma, kommer detta att medföra stora problem för branschen i stort, då våra rutiner gällande kontroll av arbetstagare från andra länder ligger i framkant.

För att förbättra våra rutiner ytterligare har vi sedan februari 2019 anlitat advokatbyrån Lewis Langley & Partners, och låtit dem granska samtliga våra nyanställningar av personer från 3:e land. Detta för att säkerställa att alla berörda personer har rätt att vistas, arbeta och betala skatt i Sverige. Vi vill alltid vara det självklara valet för beställare som vill jobba med en 100% säker underentreprenör som skatteför sin personal i Sverige.