preloader
2021-02-26, 08:38

Ny bevisning från Belstroj och uppskjuten huvudförhandling

Ekobrottsmyndigheten väckte åtal gentemot Belstroj AB den 15 juni 2020 med anledning av en misstanke om att Belstroj anställt 31 arbetstagare som saknade rätt att vistas och arbeta i Sverige. Målet handläggs av Attunda tingsrätt och Huvudförhandling utsattes till den 24 -26 februari 2021.

Belstroj AB samt advokater har fram till i dag enligt ovan arbetat med att lokalisera samt inhämta information avseende de 31 arbetstagarnas status och rätt att arbeta i Sverige. Bevisuppgift för bolagets räkning ingavs fredagen den 11 februari 2021 till styrkande av att 26 av de 31 anställda som omfattades av åtalet har haft rätt att arbeta i Sverige. De fem kvarvarande har inte lokaliserats. Belstroj AB kan emellertid lämna muntliga uppgifter om att även dessa har haft rätt att arbeta under anställningstiden. Belstroj AB och advokater arbetar alltjämt med att lokalisera de fem arbetstagarna för att inhämta dokumentation som klarlägger att anställningarna varit legala.

Åklagaren begärde att huvudförhandlingen skulle ställas in med motiveringen att det nya materialet måste underställas Migrationsverket för bedömning. Vi utgår från att åklagaren kommer att lägga ned delar av åtalet. Åklagaren är förelagd att inkomma med ett yttrande gällande detta idag den 26 februari 2021. Belstroj AB kommer för egen del att begära kompletterande förhör med företrädare för bolaget samt anställda för att klargöra de delar av den nya bevisningen där vi anser att en förklaring kan underlätta Ekobrottsmyndighetens arbete.