preloader
2020-07-8, 13:55

Redogörelse för vidtagna åtgärder och klargörande vad åtalet handlar om

Vidtagna åtgärder

 1. Från februari 2019 har Belstroj AB systematiskt vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa korrekta rutiner och processer i samband med rekrytering.
 2. Belstroj har sagt upp den anställde som tidigare utbildats i samt delegerats ansvaret för rekrytering och kontroll av utlänningar.
 3. Belstroj har bjudit in branschorganisationer, däribland Byggföretagen och FairPlay, för granskning av företagets verksamhet, särskilt vad gäller företagets rekrytering och kontroll av anställda utlänningar.
 4. Från februari 2019 samarbetar Belstroj AB med Lewis Langley & Partners Advokatbyrå som överser samtliga nyanställningar av utlänningar i Belstroj AB.
 5. Belstroj har upprättat ett digitalt system (Personalhanteraren) där relevanta handlingar rörande anställda utlänningar är registrerade och sparade. I systemet registreras tillståndstider, och följande handlingar sparas: en kopia på utlänningens pass eller id-kort samt uppehållstillståndskort, uppehållskort eller en notering varför utlänningen får arbeta i Sverige trots att denne inte har uppehålls- eller uppehållstillståndskort. I systemet sparas även blankett SKV 1160.
 6. I samband med upprättandet av det digitala systemet har Belstroj noga kontrollerat anställda utlänningars rätt att arbeta för företaget i Sverige.
 7. Advokatbyrån har tillgång till Belstrojs digitala system så att advokatbyrån kan kontrollera statusen gällande samtliga tidigare anställda utlänningar som alltjämt arbetar i företaget samt kontrollera att Belstroj sparat adekvat dokumentation gällande samtliga anställda utlänningar.
 8. All dokumentation sparas även i fysisk form i fem år från det att anställningen upphörde, d.v.s. fyra år längre än vad som krävs enligt författning för att Belstroj under hela denna tid ska kunna visa för svenska myndigheter och uppdragsgivare att företaget uppfyller samtliga påbud i de migrationsrättsliga regelverken.
 9. Belstroj har tillsatt två nya styrelseledamöter för att säkerställa att ledningen i företaget har överblick och kontroll över verksamheten. Företaget kan härvid undvika delegation av väsentliga uppgifter till anställda. Styrelsen och företagets VD, biträdda av advokatbyrån, handhar all rekrytering och kontroll av anställda utlänningar.
 10. Som ni har noterat har Belstroj blivit åtalade för att ha anställt 31 utlänningar utan tillstånd. Det handlar om vilken status personerna hade under perioden och om den status gav dem rätt att arbeta i Sverige. I samtliga fall har skatter och avgifter betalats i Sverige. Och lönerna är avtalsenliga. Belstroj har aktivt samarbetat med utredande myndigheter och uttömmande klargjort samtliga förhållanden och omständigheter rörande de tidigare anställda som berörs av åtalet.
 11. Belstroj har avsatt ett belopp som med marginal motsvarar den särskilda avgift företaget kan åläggas att betala för det fall rätten finner att Belstroj ska hållas ansvarig för de åtalade gärningarna.
 12. Belstroj har betalat kollektivavtalsenliga löner till de 31 anställda som omfattas av åtalet. Samtliga anställda har innehaft ett kollektivavtalsenligt försäkringsskydd, inklusive pension. Belstroj har betalat arbetsgivaravgifter för de anställda och de anställda har betalat skatt i Sverige. Ingen av de 31 anställda som omfattas av åtalet har således erhållit sämre anställningsvillkor än anställda svenska medborgare. Belstroj har inte gjort någon otillbörlig vinning på någon av de anställda.
 13. Utlänningar med ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land eller familjemedlemmar till sådana utlänningar har rätt till fri rörlighet inom Gemenskapen och får arbeta i Sverige i 90 dagar utan att vidta någon åtgärd gentemot svenska myndigheter. Belstroj erbjuder emellertid inte längre anställning till dessa kategorier utlänningar innan de ansökt om ett svenskt uppehållstillstånd och härvid registrerat sin status hos Migrationsverket.
 14. Familjemedlemmar till EES-medborgare som följer med eller ansluter sig till en EES-medborgare med uppehållsrätt i Sverige har rätt till fri rörlighet inom Gemenskapen och en omedelbar rätt att arbeta i Sverige. Belstroj anställer emellertid inte längre denna kategori utlänningar om utlänningen inte kan visa att EES-medborgaren, som denne följt med eller anslutit sig till, har en tillsvidareanställning eller studerar i Sverige, familjemedlemmen kan uppvisa dokumentation till styrkande av relationen, familjemedlemmen ansökt om ett uppehållskort samt att paret har folkbokfört sig i Sverige.
 15. Genom att inte anställa nu nämnda kategorier utlänningar, samt med beaktande av tidigare angivna arkiveringsrutiner, säkerställer Belstroj att alltid kunna uppvisa dokumentation som styrker respektive anställds rätt att arbeta i Sverige i fem år efter det att anställningen upphört.
 16. För det fall någon önskar att Belstroj AB ytterligare redogör för företagets kontroll av tredjelandsmedborgare eller tillhandahåller ytterligare material i något avseende kommer detta att göras omedelbart efter anfordran. Belstroj AB ställer sig positiv till ett personligt möte eller en oberoende granskning av företaget och den nuvarande verksamheten.

Åtal

 •  De 31 arbetstagarna som omfattas av åtalet har, enligt Belstrojs noteringar och tillgänglig dokumentation, innehaft (1) ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land, varit (2) familjemedlemmar till personer med ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land eller (3) familjemedlemmar till en EES-medborgare. Det är således fråga om personer med en särskild ställning i Gemenskapen som ger dem rätt till fri rörlighet för att arbeta.
 • Personer som har ställning som varaktigt bosatt i ett annat EU-land samt familjemedlemmar till dessa har automatiskt rätt att arbeta i Sverige i 90 dagar varje 180-dagarsperiod. Familjemedlemmar till en EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige i en obegränsad omfattning förutsatt att EES-medborgaren befinner sig i Sverigeför att bland annat arbeta, söka arbete eller studera.
 • Belstroj är etablerat i Sverige, Estland och Polen. Många av arbetstagarna som omfattas av åtalet och som har ställning som varaktigt bosatt eller som är familjemedlemmar till en person med en sådan ställning eller är familjemedlemmar till en EES-medborgare var eller har varit anställda av Belstroj i Estland eller Polen. Om det uppstått ett tillfälligt och akut behov av arbetskraft hos Belstroj i Sverige har aktuella kategorier utlänningar arbetat här under kortare perioder. I ett sådant fall behöver arbetstagaren inte ansöka om ett uppehållstillstånd eller på något annat sätt registrera sig hos Migrationsverket för att bibehålla sin rätt att arbeta. Samtliga har fått kollektivavtalsenliga löner och innehaft ett kollektivavtalsenligt försäkringsskydd, inklusive pension. Belstroj har betalat arbetsgivaravgifter för de anställda och de anställda har betalat skatt i Sverige. Ingen av de anställda har således erhållit sämre anställningsvillkor än anställda svenska medborgare. Belstroj har inte gjort någon otillbörlig vinning på någon av de anställda.
 • Åklagaren har kontrollerat respektive anställds rätt att vistas och arbeta i Sverige med svenska Migrationsverket. Då Migrationsverket saknat uppgifter om de anställda har åklagaren utgått från att den anställde arbetat illegalt.
 • Misstanken gällde inledningsvis betydligt fler arbetstagare. Belstroj kunde emellertid omedelbart inlämna dokumentation gällande majoriteten av de anställda som omfattades av misstanken. Enligt 6 kap. 13 a § utlänningsförordningen har en arbetsgivare ingen skyldighet att spara handlingar gällande anställda med uppehållsrätt. Skyldigheten att spara handlingar gäller i övriga fall endast i 12 månader från det att anställningen avslutats. Belstroj kunde därför inte omedelbart redovisa dokumentation gällande de kvarstående 31 arbetstagarna.
 • Belstroj har idag, som ovan, kompletterat utredningen med handlingar som visar att ungefär en tredjedel av de kvarstående som omfattas av åtalet hade rätt att arbeta i Sverige. Belstroj arbetar med att inhämta dokumentation gällande övriga arbetstagare. Belstroj är övertygad om att det vid tiden för huvudförhandling kommer att stå klart att samtliga 31 arbetstagare som omfattas av åtalet hade behövliga tillstånd.

Om det visar sig att Belstroj i någon del missbedömt en eller flera av de 31 utlänningarnas rätt att arbeta i Sverige så kommer Belstroj att presentera den dokumentation som föranledde Belstroj att tro att utlänningen hade rätt att arbeta och ta sitt ansvar i denna del. Det kan förekomma att företag av Belstrojs storlek begår oavsiktliga fel. Belstroj har ingen avsikt att dölja sina egna misstag utan vill lära sig av dessa och utveckla verksamheten för att undvika motsvarande misstag i framtiden.